Bliżej obwodnicy Gorlic

Gorlice są coraz bliżej upragnionej obwodnicy. W powiecie   trwają konsultacje społeczne i analizowanie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne i człowieka. Spośród trzech proponowanych wersji przebiegu trasy najbliższa samorządowi i lokalnej społeczności wydaja się wersja rekomendująca wariant pierwszy. Jest to droga najkrótsza, najtańsza, wpisuje się w korytarz zarezerwowany w regionie na obwodnicę. Również w porównaniu z innymi wariantami charakteryzuje się najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko - nie narusza bowiem obszarów chronionych Natura 2000.

Firma EKKOM projektuje studium wykonalności drogowego obejścia Gorlic. Studium zamówił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przedmiotem zamówienia było opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji budowy obejścia Gorlic wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. Obwodnica, planowana jako droga klasy technicznej G (głównej),  ma być alternatywą dla odcinków dróg wojewódzkich nr 977 (ulice Węgierska, Legionów, Stawiska, Stróżowska), 993 (ulice Dukielska, Sienkiewicza) przebiegających przez centrum miasta Gorlic, w powiązaniu również z drogą wojewódzką nr 979 (ulica Skrzyńskich). Inwestycja jest niezbędna z uwagi na rosnące zakorkowanie miasta powodujące jego paraliż i niosące zanieczyszczenie powietrza w centrum, oraz  ze względu na zagrożenia w ruchu wynikające z intensywnej komunikacji samochodowej.