Menu

edroga.tv - portal drogowy

Napisz do nas  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulaminy - Regulamin reklamy

Regulamin reklamy

Przyjmowanie i zamieszczanie reklam na edroga.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady:

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

edroga.pl – oznacza portal internetowy, którego operatorem jest spółka pod firmą EKKOM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8, 30-415 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000146580, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 676-22-28-495.

Reklamodawca (zamawiający) – oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję reklamy w edroga.pl. Reklamodawcą jest również agencja, broker internetowy lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Reklama – oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów i usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.

Odsłona reklamy – jest to kontakt Użytkownika z reklamą (wyświetlenie reklamy na ekranie Użytkownika) zarejestrowany w statystykach.

Statystyki – dostępne „on-line” dane przedstawiające ilość odsłon danej reklamy oraz jej skuteczność.

Zamówienie – oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach portalu edroga.pl. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego lub przystąpienie przez edroga.pl do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Portal edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie edroga.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§2

1. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego.
2. Portal edroga.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§ 3

1. Portal edroga.pl ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
2. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody przez portal edroga.pl nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej lub zamieszczenia elektronicznych publikacji reklamowych zgodnie z zamówieniem.

§ 4

1. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przysługują mu wszystkie wymagane prawa (np. autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi, lub innymi elementami będącymi przedmiotem ochrony prawnej w zleconych do publikacji reklamach .
2. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przekazane materiały reklamowe nie podlegają zarządowi lub pośredniczeniu żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie korzystania objętym postanowieniami umowy zlecenia usług reklamowych.
3. W przypadku, gdyby materiały reklamowe przekazane portalowi edroga.pl podlegały zarządowi lub pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania, Reklamodawca oświadcza, że jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat i należności na rzecz wyżej wspomnianych organizacji

III. WARUNKI REALIZACJI REKLAMY

§ 5

Zamówienie emisji reklamy przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej na odpowiednim formularzu, który określa rodzaj zamówionej reklamy, ilość i czas emisji oraz lokalizacje w portalu edroga.pl, w terminie 7 dniu przed zaplanowaną emisją.

§ 6

Materiały do emisji reklamy powinny być dostarczone najpóźniej w terminie do trzech dni przed datą emisji reklamy. Niedotrzymanie tego terminu powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy poniesionymi przez portal edroga.pl kosztami.

§ 7

Niedotrzymanie przez Reklamodawcę wyżej wymienionych terminów uprawnia portal edroga.pl do nie realizowania zamówionej reklamy oraz zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§ 8

Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w cenniku.

§ 9

Rezygnacja z całości lub części zamówienia emisji reklam wymaga formy pisemnej

§ 10

1. Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie treści reklamy, elementu graficznego, czasu trwania, Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć portalowi edroga.pl na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu.
2. Zmiany emisji reklamy w trakcie trwania kampanii reklamowej nie zawarte w zamówieniu objęte są dopłatą w wysokości 10% wartości zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian edroga.pl ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

§ 11

Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części emisji reklamy.

§ 12

Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić edroga.pl wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT, pierwszego dnia emisji reklamy. Portal edroga.pl zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki za zamówioną emisje reklamy w wysokości 30% wartości zamówienia.

§ 13

Wynagrodzenie edroga.pl za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.

§ 14

Rabaty dla klientów, którzy wykupią reklamę na portalu edroga.pl ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

IV . REKLAMACJE

§ 15

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizowanego zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia kampanii reklamowej.
2. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, portal edroga.pl po wyjaśnieniu z Reklamodawcą zarzucanych wad czy usterek w reklamie, zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia.

§ 16

Jeżeli w ustalonym czasie kampania reklamowa nie zostanie zrealizowana w pełni z przyczyn niezależnych od portalu edroga.pl, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon w kolejne zamówienie.

V. UWAGI KOŃCOWE

Opłaty dodatkowe:

  • Wyłączność na reklamę na danej stronie – rozliczana po emisji reklamy + 30%
  • Zmiany w emisji reklamy w trakcie trwania kampanii nie zawarte w zamówieniu + 30%

Opłata za odwołanie zamówienia na emisje reklam wynosi:

  • Do 30 dni przed planowaną emisją reklamy bez opłat
  • W terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem emisji reklamy 30%
  • W trakcie realizacji emisji reklamy 60%

 

Jesteś tutaj: Strona główna Regulaminy